H qо шаблоны с фильма дневник вампираLordship, n. borena ; lebitso la hlonepho, yualeka : your lordship, monghali. Gospel, 11. taba tse molemo, EvaiigcH. Gossip^ n. mobua-bui ; v. ho cbaka ho ea bua. Cumbersome, adj. e tsietsang ka boholo. f^»tnn7ig, adj. c hlaletileug, tietseng inauo ; a cun- ning fc.llon-, secjnele que- !«’. 11. niano, thetso, h>- iiya, bohlale, leqel)o, bo- rholo-cholo, inahlale- iilale. ^’up, 11 koiniki, inohopu, se- tu’ielo, If tobdla.


Скачать:

Похожие записи: